اخبار

کتاب "به سوی دولت فرهنگ" در پی انتشار سلسه گفت و گوی های تجربه نگاری سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد.

کتاب "به سوی دولت فرهنگ" منتشر شد

کتاب "به سوی دولت فرهنگ" منتشر شد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این کتاب که با عنوان روزگار فرهنگ، هنر و رسانه در دولت دوزدهم و در گفت و گو با سیدعباس صالحی است، در 205 صفحه در بخش های مختلف و در قالب کلان برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این بازه زمانی به چاپ رسیده است.

در مدخل این کتاب به اصول راهبردی در برنامه ریزی و اجرای برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره شده است و در ادامه به کلان برنامه های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب 9 کلان برنامه تقویت ظرفیت های عمومی، بهبود کسب و کارهای فرهنگی، عمومی سازی دسرسی فرهنگی، شفافیت، هوشمندسازی فرهنگی، انسجام بخشی دستگاه های فرهنگی، ارتقای محتوای تولیدات فرهنگی هنری، گسترش مناسبات فرهنگی ایران و جهان و گسترش گفت و گوهای فرهنگی پرداخته شده است.

همچنین در پایان این کتاب، گفت و گوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با عنوان چالش های تحقق برنامه ها آمده است.

در بخشی از مقدمه این هم کتاب آمده است:

انقطـاع حافظـه سـازمانی در سـطوح مدیـران عالـی و میانـی سـازمان ها یکـی از چالش هــای جــدی در جابه جایی هــای سیاســی و تغییــرات دولت هاســت، چــون آنگونــه کــه بــرای مراقبــت و انتقــال ســاختمان، تجهیــزات، منابــع مالــی و ســایر منابــع ملمــوس ســازمانی تمهیــد و تــدارک صــورت گرفتــه، ســازوکار و مقــررهای بــرای جابجایــی دارایی هــای نامشــهود در نظــر گرفتــه نشــده اســت.

بــا شــناخت ایـن چالـش در نظـام دیوانسـالاری کشـور، جنـاب آقـای دکتـر سـیدعباس صالحـی، وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســا ِمی دولــت دوازدهــم، مســئله مستندســازی و انتقــال تجـارب مدیریتـی و برنامـه ای یـا دانـش ضمنـی بـه دوره هـای بعـدی مدیریتـی ایـن وزارتخانــه و ســایر مدیــران و کارشناســان فرهنگــی کشــور را در دســتور کار قــرار دادنـد.

بـرای تحقـق اتصـال حافظـه سـازمانی در وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـامی، چنـد مسـیر پیمـوده شـده اسـتنخســت: مهمتریــن اقدامــات در دوره چهارســاله انتخــاب و بــا روایــت تجربه نگارانــه، تهیــه و تدویــن و منتشــر شــد. در ایــن بخــش، 27 گــزارش منتشــر شــده اســت.

دوم: بــا معاونــان و مدیــران مراکــز وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، گفت وگــوی تجربه نگارانــه ای انجــام و ضبــط گردیــد. ایــن گفت وگوهــای یک ســاعته و بیشــتر، فرصتــی را بــرای مــرور اهــم فعالیت هــای هــر مجموعــه از منظـر ایشـان فراهـم سـاخته اسـت کـه در اسـناد هـر معاونـت و سـتاد موجـود بـوده و انتشــار غیرکاغــذی داشــته اســت.

گفتنی است، گفت و گوهای این کتاب از سوی همایون امیرزاده و محمدرضا بهمنی صورت گرفته و با تنظیم و تدوین اسماعیل یزدان پور به چاپ رسیده است.

متن کامل کتاب "به سوی دولت فرهنگ" از لینک زیر قابل دسترسی است:

 

۲ شهریور ۱۴۰۰ ۲۱:۴۴
روابط عمومی مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید