« آگهی مزایده »

موسسه فرهنگی هنری توسعه  ارتباطات و اطلاعات (تارا) در نظر دارد یک دستگاه خودرو پژو پارس ELX مازاد برنیاز خود را درتهران از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 7 روز کاری جهت دریافت اسناد مزایده و اطلاع از محل بازدید خودرو فوق به  نشانی  تهران خیابان سمیه روبروی برج سپهر   پلاک 76-مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال  طبقه اول واحد پشتیبانی و یا به وب سایت  saramad.ir و etender.ir مراجعه نمایند .

زمان دریافت اوراق : دوشنبه 1400/01/16

زمان بازدید : دوشنبه 1400/01/16 لغایت سه شنبه1400/01/24

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد: چهار شنبه 1400/01/25 ساعت 14

زمان بازگشایی پاکات : یکشنبه  1400/01/29 ساعت 10 صبح

میزان سپرده شرکت در مزایده: بابت یک دستگاه مبلغ 10/000/000 ریال به صورت چک تضمینی  بانکی می باشد

           اداری ـ پشتیبانی