متقاضیان اخذ مجوز فعالیت بایستی مدارک ذیل را آماده نموده و به همراه فرم های اشاره شده در تهران به «واحد امور فعالیتهای فرهنگی دیجیتال» واقع در خیابان سمیه روبروی برج سپهر بانک صادرات پلاک ۷۶ طبقه دوم و در سایر استانها به ادارات کل فرهنگ وارشاد اسلامی استانها مراجعه نمایند.

متقاضیان حقوقی

الف ) مدارک فردی تمامی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شامل:

1.       تصویر کارت ملی و کلیه صفحات شناسنامه

2.        گواهی عدم سوء پیشینه مؤثر کیفری 

3.        4 قطعه عکس 4Í3 جدید 

4.       تصویر مدرک نظام وظیفه (گواهی پایان خدمت، گواهی معافیت دائم از خدمت) برای افراد ذکور

5.       تصویر آخرین مدرک تحصیلی

6.       پرسشنامه مشخصات فردی (دانلود پرسشنامه)

7.       مستندات مربوط به سوابق، تجربیات و امکانات

ب) مدارک شخصیت حقوقی شامل :

1.       اساسنامه

2.       آگهی ثبت در روزنامه رسمی و تمامی آگهی های تغییرات

3.       فرم تقاضای صدور مجوز فعالیت فرهنگی دیجیتال با امضای دارنده حق امضاء ممهور به مهر شخصیت حقوقی و در سربرگ رسمی (دانلود فرم)

4.       فرم ثبت اطلاعات اشخاص حقوقی با امضای دارنده حق امضاء ممهور به مهر شخصیت حقوقی (دانلود فرم)

 تذکر: اصل مدارکی که تصویر آنها تحویل می شود باید در هنگام تحویل به رویت متصدی دریافت مدارک رسیده و با تصویر ارائه شده تطبیق داده شود.

متقاضیان حقیقی

الف) مدارک فردی تمامی متقاضیان شامل:

1. تصویر کارت ملی و کلیه صفحات شناسنامه

2.گواهی عدم سوء پیشینه مؤثر کیفری 

3. 4 قطعه عکس 4Í3 جدید 

4.تصویر مدرک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه (گواهی پایان خدمت، گواهی معافیت دائم از خدمت، گواهی معافیت موقت ) برای افراد ذکور

5. تصویر آخرین مدرک تحصیلی

6. پرسشنامه مشخصات فردی (دانلود پرسشنامه)

7. مستندات مربوط به سوابق، تجربیات و امکانات

ب) مدارک دیگر شامل :

1. صورتجلسه تاسیس شخصیت حقوقی جدید (دانلود صورتجلسه)

2. فرم تقاضای صدور مجوز فعالیت فرهنگی دیجیتال به امضای مدیرعامل پیشنهادی در صورتجلسه تاسیس شرکت (دانلود فرم)

3. فرم اسامی پیشنهادی به امضای مدیرعامل پیشنهادی در صورتجلسه تاسیس شرکت (دانلود فرم)

تذکر: اصل مدارکی که تصویر آنها تحویل می شود باید در هنگام تحویل به رویت متصدی دریافت مدارک رسیده و با تصویر ارائه شده تطبیق داده شود.