واحد شبکه

 وظیفه این بخش راه اندازی ،نگهداری و پشتیبانی زیر ساخت شبکه رایانه ای محلی (LAN)در تمامی ساختمانهای وزارتخانه، ارتباط این ساختمانها با یکدیگر از طریق راه اندازی شبکه رایانه شهری در تهران(MAN)، راه اندازی شبکه ارتباطی با استانها (WAN)  و نگهدای و توسعه آن است.