معاونت فناوری اطلاعات

"مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال" علاوه بر مسئولیتهایش در حوزه رسانه های دیجیتال ، تصدی سامانه ها و ابزار های سخت افزاری و نرم افزاری مبتنی بر فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات و مکانیزه نمودن فرآیند های ارائه خدمات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را نیز برعهده دارد و پس از کارشناسی مدون،اقدام به تدوین چشم انداز و نقشه راه توسعه کاربری فناوری اطلاعات وزارتخانه متبوع نموده است که به دلیل اهمیت آن،پیش از پرداختن به اقدام ها، به چشم انداز یاد شده اشاره می شود.
چشم انداز توسعه کاربری فنآوری اطلاعات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
دانش، مهارت و فرهنگ بکارگیری فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات: کلیه کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مهارتهای هفت گانه کار با دستگاههای رایانه و کلیه مدیران آن وزارتخانه مفاهیم بنیادی فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات و چگونگی بکارگیری ابزارهای حاصل از فناوری مذکور جهت تحقق اهداف سازمانی را فراگرفته و میتوانند برای انجام امور جاری، رفع موانع و مشکلات و توسعه کمی و کیفی فعالیتهای تحت تصدی خود راه حل های مناسب مبتنی بر فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات را یافته و با موفقیت بکار بندند.
سخت افزار و شبکه: هر یک از کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت انجام امور اداری، در محل کارخود به یک سامانه رایانه شخصی متصل به شبکه یکپارچه وزارت متبوع دسترسی دارد و کلیه سامانه های رایانه و تجهیزات جانبی حوزه های ستادی و ادارات کل استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق زیر ساخت ارتباطی یکپارچه با امنیت مناسب از قابلیت اتصال با سرعت مناسب به شبکه واحد آن وزارتخانه و درصورت تأیید مقامات ذیصلاح از طریق شبکه یاد شده به شبکه دولت و شبکه گسترده جهانی برخوردارند.   
سازمان الکترونیک (انجام امور با استفاده از سامانه های مبنتی بر فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات): تولید و تبادل کلیه مکاتبات، مستندات و اطلاعات و انجام کلیه امور در واحد های ستادی و استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب رقومی و از طریق سامانه واحد آن وزارتخانه انجام گردیده و کلیه خدمات به ارباب رجوع در آن وزارتخانه، بدون نیاز به مراجعه و پیگیری حضوری از واحد مربوطه از طریق شبکه گسترده جهانی و گیشه های ارائه خدمات الکترونیک واحد مربوطه قابل ارائه است.
اطلاع رسانی: زیر ساخت لازم جهت انتشار اخبار، اطلاعات و محتوای مورد نظر هریک از واحد های ستادی و استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دریافت اطلاعات، محتوای و بازخورد مورد نظر از مخاطبان واحد مذکور با نظارت روابط عمومی آن وزارتخانه در قالب درگاه واحد اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شبکه گسترده جهانی فراهم آمده است.
آرشیو دیجیتال: کلیه داده ها و محتوا که در گذشته حال و آینده در حین انجام وظایف هریک از واحد های تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تولید یا به نحوی از انحاء در اختیار آن قرار گرفته یا میگیرد در حین انجام امور بصورت خودکار تحت قالب های رقومی درسامانه واحد آرشیو دیجیتال آن وزارتخانه با رعایت تدابیر امنیتی ذخیره شده و از طریق شبکه واحد آن وزارتخانه برای اشخاص ذیصلاح قابل دسترس است.
معاونت فناوری اطلاعات مرکز از 6 گروه اصلی به نام های نرم افزار- شبکه – سخت افزار – آرشیو دیجیتال – امنیت اطلاعات و پشتیبانی تشکیل شده است.
معاونت فناوری اطلاعات مرکز با درک صحیح فرصتها و چالش های ناشی از بسط کاربری فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات،توانسته است با بهره گیری مناسب از ظرفیت ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری مبتنی بر آن فناوری به ترتیب مذکور در بندهای پنچ گانه بهره وری،شفافیت،سلامت و اعتماد پذیری انجام امور و اتخاذ تصمیمات و همچنین سرعت و کیفیت ارایه خدمات به ارباب رجوع در آن دستگاه را به نحو چشمگیری ارتقاء دهد.