ثبت نام

فرم ثبت اطلاعات اشخاص حقوقی

اطلاعات شخصیت حقوقی
*
*
*
نمونه : test@test.test
*
اطلاعات نامه ثبت شرکتها
*
*
نمونه : 05/04/1390
اسامی اعضای هیُت مدیره و مدیر عامل
*
*
*
موضوع فعالیت ذکر شده در اساسنامه یا صورتجلسه تغییرات به صورت کامل
*
تذکر: موضوع فعالیت برای شرکتهایی که استعلام تغییرات دارند باید موضوع فعالیت نهایی شرکت باشد. بدین معنی که شامل کل موضوع ذکر شده در اساسنامه و تغییرات صورت گرفته در صورتجلسه تغییرات باشد


* = ضروری