فرم ثبت اطلاعات اشخاص حقوقی
اطلاعات شخصیت حقوقی
نام شخصیت حقوقی : *  
تلفن ثابت : *  
نوع شخصیت حقوقی :  
تلفن همراه : *  
پست الکترونیک :    
نمونه : test@test.test
آدرس : *  
اطلاعات نامه ثبت شرکتها
نوع نامه استعلام :  
شماره نامه استعلام : *  
تاریخ نامه استعلام : *  
نمونه : 05/04/1390
اسامی اعضای هیُت مدیره و مدیر عامل
نام و نام خانوادگی : *  
نام پدر : *  
کد ملی : *  
سمت :  
مدرک تحصیلی :  
نام و نام خانوادگی :    
نام پدر :    
کد ملی :    
سمت :  
مدرک تحصیلی :  
نام و نام خانوادگی :    
نام پدر :    
کد ملی :    
سمت :  
مدرک تحصیلی :  
نام و نام خانوادگی :    
نام پدر :    
کد ملی :    
سمت :  
مدرک تحصیلی :  
نام و نام خانوادگی :    
نام پدر :    
کد ملی :    
سمت :  
مدرک تحصیلی :  
موضوع فعالیت ذکر شده در اساسنامه یا صورتجلسه تغییرات به صورت کامل
*  
تذکر: موضوع فعالیت برای شرکتهایی که استعلام تغییرات دارند باید موضوع فعالیت نهایی شرکت باشد. بدین معنی که شامل کل موضوع ذکر شده در اساسنامه و تغییرات صورت گرفته در صورتجلسه تغییرات باشد
* = ضروری