• ارتباط مستقیم با مدیران

شامل :
گروه :
نام و نام خانوادگیسمتمشخصات
سید مرتضی موسویانرئیس مرکز
تلفن مستقیم: 021-88846936
تلفن داخلی: 021-38513104
فکس: 021-38512546
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران - خ سمیه - روبروی برج سپهر - پلاک 76 طبقه پنجم
علی اکبر شیرکوندمعاون رسانه های دیجیتال
تلفن مستقیم: 88846937-8
تلفن داخلی: 106
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران - خ سمیه - روبروی برج سپهر - پلاک 76 طبقه چهارم
مصطفی اشرفسرپرست معاون فناوری اطلاعات
تلفن مستقیم: 33966068
فکس: 38512546
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران - میدان بهارستان ، خیابان کمال الملک ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، طبقه دوم
خسروزادهمدیر حراست
تلفن مستقیم: 88846962
تلفن داخلی: 135-235-118-148
فکس: 88862126
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران - خ سمیه - روبروی برج سپهر - پلاک 76 طبقه چهارم
ابوالقاسم خداوردی لوسرپرست گروه نشر دیجیتال و موسسات
تلفن مستقیم: 021-88329146-88319664
تلفن داخلی: 105
فکس: 88315935
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران - خ سمیه - روبروی برج سپهر - پلاک 76 طبقه سوم
محمد حقانیرئیس گروه شبکه و امنیت اطلاعات
تلفن مستقیم: 33512944
فکس: 38512546
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران - میدان بهارستان ، خیابان کمال الملک ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، طبقه دوم
مصطفی اشرفرئیس گروه رسانه های برخط
تلفن مستقیم: 88862138
تلفن داخلی: 116
فکس: 88315935
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران - خ سمیه - روبروی برج سپهر - پلاک 76 طبقه چهارم
مهدی افراسیابیمدیر شبکه ملی فرهنگ
تلفن مستقیم: 33926263-33926667
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران - میدان بهارستان ، خیابان کمال الملک ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، طبقه اول
علی اکبر شیرکوندمدیر واحد همراه و هوشمند
تلفن مستقیم: 88309160-88846962-4
تلفن داخلی: 140
فکس: 88309160
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران - خ سمیه - روبروی برج سپهر - پلاک 76 طبقه چهارم
حسین ابطحیسرپرست مدیر مطالعات و برنامه ریزی
تلفن مستقیم: 88309527
تلفن داخلی: 115
فکس: 88315935
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران - خ سمیه - روبروی برج سپهر - پلاک 76 طبقه اول
تیم فنی سایتمدیریت پرتال سرآمد
تلفن مستقیم: 88329146-88315931
تلفن داخلی: 163-138
فکس: 88315935
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران - خ سمیه - روبروی برج سپهر - پلاک 76 طبقه دوم
امین مرندیصیانت و بازرسی
تلفن مستقیم: 021-88315932-88846962-4
تلفن داخلی: 233-195
فکس: 88315935
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران - خ سمیه - روبروی برج سپهر - پلاک 76 طبقه دوم
جواد موحدتوسعه و ترویج فناوری اطلاعات
تلفن مستقیم: 021-88846962-4
تلفن داخلی: 125
فکس: 021-88315935
پست الکترونیکی:
آدرس: تهران - خ سمیه - روبروی برج سپهر - پلاک 76 طبقه دوم