ارتباط با مدیران

ارتباط با مدیران مرکز

محمدرضا بهمنی

رئیس مرکز
 • 45268
 • 101
 • 021-88315935

ابوالفضل قناعت پیشه

سرپرست گروه نشر دیجیتال و موسسات
 • 45268
 • 105
 • 021-88315935

محمدصادق افراسیابی

معاون امور محتوایی
 • 45268
 • 161-125
 • 021-88315935

سلمان زاده

مدیر حراست
 • 88309160
 • 118-178
 • 021-88315935

اصغر امیرنیا

مدیر عامل موسسه (تارا)
 • 45268
 • 113
 • 021-88315935

داوود اسماعیلی

رییس گروه هماهنگی و پیگیری
 • 45268
 • 143
 • 021-88315935

مهدی نجابت

رییس گروه برنامه ریزی و بهبود عملکرد
 • 45268
 • 167
 • 021-88315935

امیرقاسم عمادی

رییس گروه امر مجوزهای محتوایی و واحدهای فرهنگی دیجیتال
 • 45268
 • 151
 • 021-88315935

سعید پورابوالقاسم

رییس گروه شبکه ملی فرهنگ
 • 45268
 • 138
 • 021-88315935

حسین خلیلی

رییس گروه کارآفرینی فرهنگی در فضای مجازی
 • 45268
 • 136
 • 021-88315935

حسین نادرخانی

رئیس واحد رصد و بررسی تارا
 • 45268
 • 177
 • 021-88315935

حسین ابطحی

رییس اداره ارتباطات ومشارکت های موسسه (تارا)
 • 45268
 • 115
 • 021-88315935

مجید شفیعی

رییس اداره رویدادها تارا
 • 45268
 • 415
 • 021-88315935